Użytkownicy online: 5

Regulamin


 

I. Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

krysztalgold.pl to B.B.Weisberg s.c.. jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński , zarejestrowana pod adresem ul. Kania 61/2 70-120 Chociwel o numerze identyfikacji podatkowej 854-10-01-423 oraz numerze regon 810453631.

 

Klient – osoba dokonująca lub zamierzająca dokonać Rezerwacji lub złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Klientem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (lub bez ukończenia 18 lat posiada pełną zdolność do czynności prawnych) i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca siedzibę na terytorium Polski.

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm).

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

Rezerwacja – dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego rezerwacja produktu, który zostanie zakupiony w Stałym Punkcie Odbioru.

Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.krysztalgold.pl.

Stały Punkt Odbioru – punkt należący do krysztalgold.pl

Rezerwacji zawierana jest umowa sprzedaży >lista dostępnych adresów<.

Zamówienie – czynność dokonywana przez Klienta mająca na celu zawarcie umowy sprzedaży na odległość.

 

II. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady działania Sklepu Internetowego, w szczególności:

rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy,

zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym,

warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem Sklepu Internetowego krysztalgold.pl jest B.B.Weisberg s.c. .

B.B.Weisberg s.c. za pośrednictwem Sklepu Internetowego umożliwia dokonywanie Rezerwacji i składanie Zamówień towarów i usług. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie Sklepu Internetowego.

Realizującym Rezerwacje i Zamówienia w Sklepie Internetowym jest B.B.Weisberg s.c. z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w ust. 9.

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien posiadać:

przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

włączoną obsługę Java Script,

aktywny adres e-mail.

Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, dotyczące sprzedaży wysyłkowej (zawarcie umowy sprzedaży na odległość) lub rezerwacji towaru (w celu zawarcia umowy sprzedaży w fizycznych Stałych Punktach Odbioru), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Umowę sprzedaży produktów na odległość można zawrzeć składając Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail.

W przypadku Rezerwacji towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w celu zakupu i odebrania towaru, umowa sprzedaży zostanie zawarta w wybranym Stałym Punkcie Odbioru. Dokonanie Rezerwacji towaru nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. W wyniku dokonania Rezerwacji Sprzedający zapewnia, iż towar będzie dostępny w Stałym Punkcie Odbioru przez okres 5 dni. Do momentu zawarcia umowy, na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania i Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.

Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych.

Wszystkie towary pochodzą od polskich dystrybutorów danej marki oraz są oryginalnie zapakowane przez producenta.

Aby złożyć Zamówienie lub dokonać Rezerwacji poprzez stronę internetową www.krysztalgold.pl należy podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia / dokonania Rezerwacji z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez B.B.Weisberg s.c. oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.

Dane osobowe, o których podanie Klient jest proszony w trakcie składania Zamówienia w serwisie Sklepu Internetowego to: imię, nazwisko, adres e-mail Klienta, nr telefonu kontaktowego Klienta, adres na który ma być zrealizowana dostawa i dane do faktury jeżeli mają być inne niż podane w danych osobowych. Dane osobowe, o których podanie Klient jest proszony w trakcie dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem Sklepu Internetowego to: imię, nazwisko, adres e-mail Klienta, nr telefonu kontaktowego Klienta, adres Klienta oraz dane do faktury jeżeli mają być inne niż podane w danych osobowych.

Dowodem zakupu jest faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną – w zależności od tego jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia/rezerwacji. Brak faktury VAT nie ogranicza Konsumentów w realizowaniu uprawnień wynikających z przepisów prawa.

W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT na firmę, powinien podać następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby, NIP, adres e-mail, numer telefonu. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest konieczne, jednak poprawi i ułatwi kontakt z Klientem w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości.

Pod pojęciem Cookies rozumie się niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła oraz służą dotworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w http://www.krysztalgold.pl/bezpieczenstwo.

 

III. Rejestracja

Poniżej zostały przedstawione warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez B.B.Weisberg s.c. na rzecz Klienta.

Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w prawym górnym rogu na stronie www.krysztalgold.pl. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail (loginu) oraz ustawienie hasła.

W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych adresowych (wykorzystywanych w celu wysyłki oraz kontaktu). W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

imię i nazwisko,

adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

numer telefonu.

Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca w danych do wysyłki należy podać następujące dane:

nazwę firmy,

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

imię i nazwisko osoby do kontaktu,

numer telefonu.

Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany mail potwierdzający rejestrację.

B.B.Weisberg s.c. może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 14.

Od decyzji o odmowie rejestracji Klient może się odwołać w terminie 7 dni składając reklamację w sposób wskazany w części IX Regulaminu - Reklamacje.

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę złożenia Zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość lub dokonania Rezerwacji,

przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem,

dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez B.B.Weisberg s.c. w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem,

wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od B.B.Weisberg s.c. oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu Internetowego.

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

B.B.Weisberg s.c. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie Internetowym, w szczególności nie złożył Zamówienia, nie dokonał Rezerwacji lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

B.B.Weisberg s.c. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego,

działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klientao zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 14 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych) .

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez B.B.Weisberg s.c. zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klientamoże zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu Internetowego lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony B.B.Weisberg s.c. , ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody B.B.Weisberg s.c. .

Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 12 i 14 wynosi 14 dni.

 

IV. Dokonywanie Rezerwacji i składanie Zamówień

 

Rezerwacje i zamówienia w Sklepie Internetowym krysztalgold.pl składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej lub poczty elektronicznej oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, w sobotę 10.00-15.00.

Do dokonania Rezerwacji lub złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.

Zakup towarów ze statusem "chwilowo niedostępny" nie jest możliwy do czasu zmiany statusu towaru na "dostępny w magazynie".

W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail Rezerwacja lub Zamówienie zostaną anulowane w ciągu 5 dni od daty jego złożenia.

Wydanie towarów i/lub usług następuje po zapłacie należności za zamówiony towar.

Złożenie Rezerwacji lub Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 1 dnia roboczego (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego, wraz z ewentualnym określeniem koloru, rozmiaru lub innych możliwych opcji.

dodania ich do koszyka, w którym przewidziana jest możliwość zmian ilości, usuwania i dodawania kolejnych produktów,

zalogowania do Konta Klienta, bądź podania poprawnych danych kontaktowych, bez konieczności logowania,,

wybrania czy Klient dokonuje Rezerwacji czy składa Zamówienie oraz sposobu zapłaty i dostawy,

kliknięcia przycisku „Potwierdź Rezerwację” / „Potwierdź Zamówienie”.

W odpowiedzi na złożoną Rezerwację Sprzedający, w terminie 1 dnia roboczego, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

potwierdzenia dokonania Rezerwacji– w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta po zgłoszeniu się Klienta do Stałego Punktu Odbioru,

odmowy potwierdzenia dokonania Rezerwacji – w takim przypadku nie dochodzi do dokonania Rezerwacji,

propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do dokonania Rezerwacji konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

W odpowiedzi na złożone Zamówienie B.B.Weisberg s.c. , w terminie 1 dnia roboczego, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

zaakceptowania Zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta na odległość w dniu złożenia oświadczenia,

odmowy przyjęcia Zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 7pkt c i ust. 8 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców, itp.

Kontroferta, o której mowa w ust. 7 pkt c i ust. 8 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klientaw terminie jej obowiązywania powoduje dokonanie Rezerwacji lub odpowiednio zawarcie umowy sprzedaży na odległość na warunkach określonych w kontrofercie.

Kontakt ze strony przedstawiciela B.B.Weisberg s.c. , o którym mowa w ust. 8jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego Zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w Zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Klienta.

Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w części III Regulaminu – Rejestracja, ust. 14 pkt g.

Zamówienie/rezerwacja zostanie zrealizowane, gdy zamawiane/rezerwowane przez Klienta towary i/lub usługi będą znajdowały się na stanie magazynu Sklepu Internetowego krysztalgold.pl. Ze względu na dużą ilość składanych zamówień/rezerwacji, może się zdarzyć specyficzna sytuacja w sklepie internetowym, że stan magazynowy zostanie wyczerpany. W takim przypadku zamówienia/rezerwacje będą realizowane według kolejności zgłoszenia, natomiast Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie miał możliwość wyboru innego towaru lub anulowania zamówienia/rezerwacji wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeżeli były dokonane.

B.B.Weisberg s.c. dokłada wszelkich starań aby dane techniczne, zdjęcia i opisy produktów dostępnych w sklepie były zgodne z rzeczywistością.

Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu może wynikać z indywidualnych ustawień monitora lub wyświetlacza.

 

 

 

V. Formy płatności

 

Należność wynikająca z danej Rezerwacji lub z danego Zamówienia równa jest sumie cen wszystkich Zarezerwowanych lub Zamówionych towarów oraz w razie umowy zawieranej na odległość kosztów ich transportu.

Dostępne formy płatności w Sklepie Internetowym to:

Przelew na konto - wpłaty należy dokonać na numer konta podany na zamówieniu/rezerwacji (wygenerowany dla każdego Klienta indywidualnie). Numer widoczny jest po złożeniu zamówienia/rezerwacji jak również w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia/rezerwacji do realizacji.

Jeżeli numer konta nie został wygenerowany lub został odrzucony przez Państwa bank prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie obsługi Sklepu Internetowego. W tej sytuacji wpłaty można dokonać na ogólne konto:

PKO S.A. O/Stargard Szczeciński

06 1240 3901 1111 0000 4219 0958

Płatność za pobraniem – Wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze przesyłki Kurierowi, który dostarczył zamówiony towar. Przygotuj odliczoną kwotę.

 

 

 

VI. Dostawa i odbiór

 

Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania Zamówienia. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do Klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi B.B.Weisberg s.c. .

Dostawa odbywa się za pośrednictwem jednej z pięciu firm kurierskich DHL, UPS.

W dniu nadania paczki Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Jest możliwe śledzenie przesyłki na stronie Sklepu Internetowego.

Czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki.

Paczki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, późniejsze godziny doręczenia trzeba uzgadniać indywidualnie z firmą przewozową.

Jeżeli Kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy zostawia Awizo z numerem kontaktowym. Należy uzgodnić z Kurierem kolejny termin dostawy.

Firma kurierska ponowi próbę dostawy w ciągu trzech kolejnych dni roboczych od daty pozostawienia Awizo. Bezpłatne są tylko dwie próby doręczenia przesyłki. Zmiana adresu dostawy w trakcie doręczenia jest bezpłatna jeżeli nowy adres jest w obrębie pierwotnego oddziału.

Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia, co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy próbie doręczenia przesyłki.

Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek o wadze powyżej 30kg (również przesyłek na palecie), dlatego przy cięższych przesyłkach Klient musi być przygotowany na ich samodzielne wniesienie.

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest istotnym elementem oceny zasadności ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu lub brakujących sztuk.

Wysyłane przez nas paczki są oklejone firmową taśmą, która jest zarazem plombą. Nie używamy innych taśm (w tym przeźroczystej).

W chwili odbioru przesyłki Klient powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego. Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu płatności. W przypadku stwierdzenia przez Klienta zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Klient powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta. Protokół szkody stanowi istotny dowód w postępowaniu reklamacyjnym. Wysyłany przez nas towar jest fabrycznie nowy.

Wzór poprawnie sporządzonego protokołu szkody transportowej oraz procedur postępowania w przypadku takiej szkody znajdziesz klikając tutaj - zapoznaj się z procedurą i zobacz jak to powinno wyglądać zanim odbierzesz towar od kuriera.

Koszt transportu umieszczony jest przy każdym produkcie i naliczany jest przy składaniu zamówienia. Aby sprawdzić jaki będzie ostateczny koszt dostawy Twojego zamówienia należy dodać wszystkie produkty do koszyka, a następnie wybrać formę dostawy i płatności. Więcej o kosztach i rodzajach transportu znajdziesz klikając tutaj .

Sklep Internetowy umożliwia poprzez opcję Rezerwacji dokonanie zakupu i osobisty odbiór towaru w Stałych Punktach Odbioru.

 

 

VII. Rezygnacja z Rezerwacji i anulowanie Zamówienia

 

W przypadku dokonania Rezerwacji, do momentu zawarcia umowy, na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania i Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.

Klient ma prawo anulować Zamówienie w każdym momencie przed zawarciem umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem części III Regulaminu – Rejestracja, ust. 8. W celu odwołania Zamówienia Klient powinien powiadomić Biuro Obsługi Klienta o zaistniałym fakcie telefonicznie: Warszawa(22) 6292050 Szczecin 91 4624605 (pon.-pt. 10:00-16:00, sob. 10:00-15:00) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Avans zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia/rezerwacji przed zawarciem umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem III Regulaminu – Rejestracja, ust. 8, w szczególności dotyczy to przypadków w których na skutek oczywistych omyłek pisarskich lub błędów technicznych wystąpiła oczywista i rażąca niezgodność ceny. O odmowie realizacji zamówienia/rezerwacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje zainteresowanego Klienta.

Od momentu wysłania towaru obowiązuje wykonanie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

 

 

 

VIII. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres wskazany w ust. 3,w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało uszkodzone w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

Zwrot towaru następuje na adres magazynu firmy: krysztalgold.pl, Bartycka 26/16A/924 00-716 Warszawa lub Celna 1 Szczecin 70-644

Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe.

Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki zwrotnej.

Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty zostaje dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, na podany przez Konsumenta numer konta bankowego.

Zwracany sprzęt powinien być opakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu i chroniący przed ewentualnymi uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu.

 

IX. Reklamacje

Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna.

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu Internetowego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie zgłoszeniu reklamacyjnym zawierającym:

imię i nazwisko,

nazwę towaru,

datę zakupu,

opis usterki oraz miejsce i datę jej wystąpienia,

żądania reklamacyjne,

datę dostarczenia przesyłki przez kuriera.

Po wypełnieniu zgłoszenia reklamacyjnego – dostępnego na stronie Sklepu Internetowego – zgłoszeniu zostanie nadany numer reklamacji - numer RMA. Odznaczenia RMA na przesyłce wpływa na szybsze rozpatrzenie roszczenia reklamacyjnego z uwagi na przyjęty system identyfikowania przesyłek, dlatego zastosowanie się do ust. 3 oraz ust. 4 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

Sprzedający, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży.

Zasadność reklamacji zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru. Konsumentowi zostaną zwrócone poniesione koszty niezbędne do realizacji jego praw.

W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Konsumentmoże żądać:

nieodpłatnej naprawy,

jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy w cenie równej lub wyższej od reklamowanego,

jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy lub wymiany może nastąpić obniżenie ceny lub zwrot gotówki poprzez wpłatę na konto Konsumenta.

 

X. Postanowienia końcowe

Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez B.B.Weisberg s.c. .

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie Sklepu Internetowego krysztalgold.pl są przetwarzane przez B.B.Weisberg s.c. w celach zapewnienia dokonania Rezerwacji, realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży) oraz w celach marketingowo-promocyjnych ( w tym za pośrednictwem poczty, telefonu, wiadomości SMS, poczty elektronicznej ) zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

Klient, dokonując Rezerwacji lub składając Zamówienie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w Rezerwacji lub Zamówieniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia.

Złożenie Zamówienia oznacza również zgodę Klienta na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz podmiotowi prowadzącemu serwis Opineo.pl, a także na przetwarzanie przez Grupa Allegro Sp. z o.o. oraz Opineo.pl, swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 )

Powierzone B.B.Weisberg s.c. dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność BDK Sp.j., http://www.kupic.pl. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych BDK Sp.j.

Ceny oferowanych produktów zawierają opłatę KGO (Koszt Gospodarowania Odpadami) zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 r. Dz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

3.Płatność

 

a) przelewem - jeśli wybierzesz ten rodzaj płatności, musisz wpłacić na nasze konto sumę równą wartości zamówienia.

Dane do przelewu:
B.B.Weisberg s.c.
Kania 61/2
73-120 Chociwel
06 1240 3901 1111 0000 4219 0958

W tytule przelewu wpisz koniecznie numer zamówienia internetowego. Ułatwi nam to identyfikację Twojego przelewu. W przypadku przelewu czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. Wynika to z czasu, który upływa pomiędzy wykonaniem przelewu, a jego zaksięgowaniem na naszym koncie.

b) za pobraniem - przy wyborze tego sposobu zapłaty za przesyłkę zapłacisz przy odbiorze (kurierowi, listonoszowi lub na poczcie. Kurier(lub poczta) dostarczy Ci towar i pobierze od Ciebie wartość zamówienia.

c) odbiór osobisty w salonie płatność gotówką – wcześniej musi być ustalony ze względu na niedostępność wszystkich produktów w każdym salonie.

4. Dostawa ( koszy i czas realizacji )

a)koszt
Odbiór osobisty - brak opłat:

Poczta Polska Priorytet ( czas 2-4 dni teoretycznie ,ale bywa więcej):
zamówienia od 200 zł przesyłka gratis
minimalny koszt = 8 zł
od 1 kg = 15 zł
od 6 kg = 40 zł
Poczta Polska Priorytet za pobraniem ( płatne przy odbiorze )( czas 2-4 dni teoretycznie ,ale bywa więcej):
zamówienia od 500 zł przesyłka gratis
minimalny koszt =15 zł
od 1 kg = 20 zł
od 15 kg = 45 zł

Kurier UPS ( czas dostawy 1 dzień ):
Jeśli chcesz śledzić dostawę swojej paczki, skontaktuj się z nami . Po wysłaniu paczki przekażemy Ci numer listu przewozowego.
Jeśli masz już numer listu przewozowego, na tej stronie www.ups.com.pl/ możesz sprawdzić status swojej paczki.
zamówienia od 600 zł przesyłka gratis
minimalny koszt =20 zł
od 6 kg = 25 zł
od 15 kg = 40 zł
Kurier UPS za pobraniem ( płatne przy odbiorze )( czas dostawy 1 dzień ):
zamówienia od 1000 zł przesyłka gratis
minimalny koszt =25 zł
od 6 kg = 30 zł
od 15 kg = 50 zł

b) czas oczekiwania na zamówienie
Kryształki do oświetlenia i biżuterii są dostępne od razu i mogą być natychmiast wysłane.

Oświetlenie kryształowe jeśli jest na magazynie również może być wysłane od razu, jeśli takiego nie mamy czas oczekiwania to 31 dni ( posiadamy bardzo dużą ilość żyrandoli i kinkietów na magazynie, jeśli zależy na czasie proszę zapytać o dostępność i czas realizacji .


5. Rabaty – przy zamówieniach powyżej 10.000 zł netto każde zamówienie podlega indywidualnemu rabatowi.

6. Salon sprzedaży

Weisberg SZCZECIN
Celna 1 
tel. 91 4624605